Djelatnost zavoda

Požeško- slavonska županija prostire se na površini od 1.815 km2. U županiji prema zadnjem popisu stanovništva (2011.) živi 78.034 stanovnika . Na području županije egzistira 5 gradova i 5 općina sa 277 naselja. Reljef prostora Požeško-slavonske županije podijeljen je na dva osnovna tipa. Centralni dio su nizine uz rijeke Orljavu, Veličanku, Londžu i Pakru. U središnjem dijelu kotline nadmorska visina je od 150 do 200 metara. Okolni dio su obronci planina Papuka, Krndije, Psunja, Požeške gore i Dilja s visinama vrhova od 450 do 980 metara nadmorske visine.

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije osnovan je Odlukom Poglavarstva Županije požeško–slavonske klasa 021-02/95-06/38, ur.br. 2177/1-09-14-95-1 od 19.12.1995.godine i upisan u sudski registar Okružnog privrednog suda u Slavonskom Brodu rješenjem TT-96/286-2 od 19.08.1996. godine, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta (MBS) 050022478 pod nazivom Zavod za javno zdravstvo Županije požeško–slavonske. Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu broj TT-04/211-2 od 22.03.2004. godine izvršena je promjena naziva ustanove u Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije je javnozdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnost sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Nacionalnoj strategiji razvitka zdravstva Republike Hrvatske na sljedeći način:

 • Provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama, te fakultetima na svom području,
 • Prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi, te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
 • Prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini jedinica područne samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • Na zahtjev čelnika lokalne samouprave prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području,
 • Kontinuirano provodi mjere higijensko–epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere, te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
 • Provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
 • Analizira epidemiološko stanje, planira ,predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
 • Surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti, te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
 • Nadzire provedbu mjera DDD-a, te provodi preventivne i protuepidemijske postupke DDD-a za područje lokalnih i regionalnih jedinica,
 • Obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za lokalnu i regionalnu jedinicu,
 • Prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • Sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • Sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući bolesti ovisnosti,
 • Obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • Obavlja i ostale poslove iz područja javnog zdravstva, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • Pruža usluge savjetovanja i edukacije vezane uz osiguranje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, a osobito edukaciju vezanu uz uvođenje novih sustava kvalitete (HACCP i sl.),
 • Obavlja i druge poslove povjerene od Požeško–slavonske županije, a u skladu sa zakonom.