Županijska ulica 9,
Požega
Javno zdravstvo

Služba za javno zdravstvo

Link Tekst o odjelima

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 čl.26.) osniva se nova djelatnost u sklopu Zavoda za javno zdravstvo, Služba za javno zdravstvo. Javnozdravstveni poslovi su i prije navedenih izmjena obavljani u sklopu Službe za socijalnu medicinu i prevenciju ovisnosti no nisu bili prepoznati od strane HZZO-a. Služba je započela s radom 2009. godine te je unutar nje formiran Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja.

Služba za javno zdravstvo obavlja javnozdravstvenu djelatnost koja podrazumijeva promociju zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti te zdravstvenu statistiku dok se odjel za prevenciju, izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja provodi primarnu i sekundarnu prevenciju svih oblika ovisnosti (pušenje, alkohol, droge, kocka), savjetovališni rad s rizičnom populacijom , mladeži i s njihovim obiteljima i savjetodavni i terapeutski rad s konzumentima i ovisnicima uz vršenje nadzora.

Cilj djelovanja službe je praćenje, analiza te zaštita i unapređenje zdravlja stanovništva. Potonje se naročito odnosi na kronične nezarazne bolesti (kardiovaskularne, karcinomi i dr.), koje je u određenoj mjeri moguće spriječiti (informiranje i educiranje javnosti, javnozdravstvene akcije, savjetovališni rad) ili otkriti u što ranijoj fazi (programi probira). Kvalitetne preventivne programe ne može se raditi bez kvalitetnih statističkih pokazatelja na osnovu kojih se odabiru županijski javnozdravstveni prioriteti. U sklopu Službe vodi se zdravstvena statistika za područje cijele županije. Zdravstvena statistika podrazumijeva praćenje i analizu demografskih, vitalno-statističkih i zdravstvenih pokazatelja koji se nadalje koriste za planiranje specifičnih javno – zdravstvenih intervencija na županijskoj razini i objavljuju se kao Ljetopis. Podaci iz pojedinih zdravstveno–statističkih izvješća između ostalog služe i kao izvor za državne zdravstvene registre, a određeni parametri se dostavljaju regionalnom uredu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Na temelju objedinjenih statističkih pokazatelja iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske planiraju se programi mjera zdravstvene zaštite na državnoj razini. Važno je napomenuti da su potrebna stalna ulaganja kako bi kvaliteta podataka bila zadovoljavajuća što je preduvjet za sve daljne korake.

Dodati ovisnosti

Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, planiranje za zdravlje

Zdravstveno prosvjećivanje i promocija zdravlja prema javno – zdravstvenim prioritetima te usmjereno prevenciji kroničnih masivnih bolesti kroz sudjelovanje u informiranju posebnih skupina ili cjelokupnog stanovništva o sprečavanju nezdravog načina življenja, odnosno mjerama promicanja zdravlja.

 1. Dan mimoza / borba protiv raka vrata maternice,
 2. Hrvatski dan bez dima,
 3. Svjetski dan zdravlja,
 4. Dan narcisa / borbe protiv raka dojke,
 5. Svjetski dan nepušenja,
 6. Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droge,
 7. Tjedan borbe protiv tuberkuloze,
 8. Dan srca,
 9. Dan ružičaste vrpce/borba protiv raka dojke,
 10. Svjetski dan mentalnog zdravlja,
 11. Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti,
 12. Međunarodni dan borbe protiv KOPB,
 13. Mjesec borbe protiv ovisnosti.
 1. Koordinacija svih sektora, pozivanje, naručivanje, unos i obrada podataka te izvještavanje.
 1. Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine –Centar zdravlja
 2. Škola nepušenja (sekundarna prevencija bolesti srca i krvnih žila te karcinoma) u svrhu pomoći pušačima koji žele prestati pušiti.
 3. Natječaj „Pušenje odbaci, lovu nabaci“
 1. Sudjelovanje u uobličavanju javnozdravstvene politike
 2. Sudjelovanje u formiranju i dopunama županijskog strateškog Plana za zdravlje te dopunama Slike zdravlja,
 3. Socijalno-medicinska istraživanja za procjenu zdravlja i zdravstvenih potreba pučanstva, uobičajena i po posebnim programima,
 4. Predlaganje mjera i nositelja preventivnih zdravstvenih programa i aktivnosti temeljenih na dokazima, praćenje i evaluacija programa, a prema odabranim županijskim prioritetima u Planu za zdravlje Požeško – slavonske županije,
 5. Znanstvena istraživanja
 6. Suradnja s drugim ustanovama, udrugama…

Zdravstvena statistika

 1. Praćenje i analiza organizacije zdravstvene zaštite (raspored, struktura, dostupnost zdravstvenih ustanova i ordinacija),
 2. Izrada i praćenje pokazatelja kvalitete rada u primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti (kadrovska struktura, posjete i pregledi, pobol) te u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti (kadrovska struktura, godišnja zauzetost kreveta, dani bolničkog liječenja, prosječna duljina liječenja, iskorištenost krevetnih kapaciteta, gravitacija, pobol i smrtnost ).

Praćenje vitalne statistike, pobola, uzroka smrti te organizacije i rada djelatnika u sustavu zdravstva uz ocjenu zdravstvenog stanja i rada zdravstvenih ustanova na svom području. Objedinjavanje svih pokazatelja i izrada Zdravstveno-statističkog ljetopisa

 1. Praćenje i analiza prirodnog kretanja stanovništva,
 2. Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva,
 3. Praćenje i analiza kretanja kroničnih nezaraznih bolesti – Županijski registar za rak i dr.
 4. Izrada zdravstvenih pokazatelja,
 5. Izrada specifičnih indikatora zdravstvenog stanja stanovništva.
Copyright © 2020. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.