Javno zdravstvo

Djelatnost javnog zdravstva prisutna je od osnivanja Zavoda 1997. godine u sklopu Službe za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku s naglaskom na obavljanju osnovnih poslova zdravstven statistike sukladno Zakonu o državnoj statistici (NN 52/94), godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH i programu statističkih aktivnosti RH. Od 2004. godine u Službi se zapošljavaju vanjski stručni suradnici za provedbu poslova prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (novi naziv Služba za socijalnu medicinu, zdravstvenu statistiku i prevenciju ovisnosti).

Možemo reći kako je 2007. godina prijelomna, jer tada započinje javnozdravstvena djelatnost u pravom smislu riječi Kompletira se cijeli tim; od liječnika, psihologa, medicinska sestra i radnog terapeut, koji se uz vanjske suradnike počinju baviti poslovima promicanja zdravlja, „Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke“, zdravstvenom statistikom koja uključuje i kontrolu i analizu prikupljenih podataka o radu zdravstvenih službi na području županije, formira se županijski „Registar za rak“, te područjem prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (novi naziv Služba za socijalnu medicinu i prevenciju ovisnosti). Od 2008. godine Služba za javno zdravstvo u kojoj je i odjel za zaštitu mentalnog zdravlja te prevenciju ovisnosti proširuje svoje djelovanje kako bi danas 20 godina od osnutka Zavoda djelovala s ciljem unapređenja zdravlja stanovništava Požeško-slavonske županije. Uz osnovne poslove promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, zaštite mentalnog zdravlja, izvanbolničkog liječenja ovisnosti, procjene zdravlja i zdravstvenih potreba, određivanje prioriteta među zdravstvenim potrebama, planiranja za zdravlje, služba osmišljava, provodi i evaluirala brojne lokalne javnozdravstvene intervencije i projekte, surađuje i sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima te organizira i sudjeluje u organizaciji stručnih i znanstvenih skupova te simpozija.

U sklopu službe obavljaju se poslovi:

  • Promicanja zdravlja: informiranje i edukacija stanovništva o zdravim stilovima života, pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, mentalnom zdravlju
  • Prevencije bolesti: edukacija i pomoć kod izbjegavanja rizičnih čimbenika poput nepravilne prehrane, nedostatne tjelesne aktivnosti, debljine, pušenja, prekomjerne konzumacije alkohola, eksperimentiranja sa ilegalnim sredstvima ovisnosti s ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti tip 2, raka, bolesti ovisnost i sl.
  • Ranog otkrivanja bolesti: Nacionalni programi ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva, vrata maternice, Program ranog otkrivanje šećerne bolesti tip 2, povišenog krvnog tlaka
  • Zdravstvene statistike: prikupljanje, kontrola i analiza zdravstveno-statističkih pokazatelja, izrada zdravstveno statističkog ljetopisa, procjena zdravlja stanovništva, odabir javnozdravstvenih prioriteta, planiranje za zdravlje, osmišljavanje, provedba i evaluacija javnozdravstvenih intervencija s ciljem unapređenja zdravlja stanovništva sukladno izabranim prioritetima
  • Izvanbolničkog liječenja ovisnosti: cjelovita skrb o ovisnicima o opojnim drogama
  • Drugi poslovi vezani uz djelatnost Službe: znanstvena aktivnost i drugo.

U djelatnosti javnog zdravstva važnost pronalaženja suradnika i partnerstvo izraženija je nego u drugim granama medicine, gdje je uz osnovni tim suradnika najvažniji partner pacijent. Kako bi uspješno izvršavali svoje poslove, djelatnicima Službe za javno zdravstvo potrebni su brojni partneri, te surađujemo s velikim brojem ustanova, udruga, tvrtki i stručnjaka. Među ustanovama njegujemo višegodišnju uspješnu suradnju s Domom zdravlja, posebice patronažnim sestrama, Općom županijskom bolnicom Požega te Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Lipik. Važna nam je i suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama: vrtićima, osnovnim i srednjim školama, među kojima ističemo Srednju medicinsku školu u Pakracu, zatim Veleučilištem u Požegi te Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku.

Niz je udruga s kojima smo surađivali u proteklom periodu, no važno je istaknutu županijsku Ligu protiv raka i udruge koje okupljaju osobe oboljele od raka, Udrugu narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, „Zdravi život“, LiPa… Nadalje, značajna nam je suradnja s jedinicama lokalne samouprave i matičnom županijom. Među suradnim ustanovama ističu se i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za socijalnu skrb Požega te brojne tvrtke i pozvani stručnjaci. Služba za javno zdravstvo u sklopu djelatnosti promicanja zdravlja kroz obilježavanje značajnih datuma u Kalendaru zdravlja održava javnozdravstvene akcije, organiziraju se predavanja, radionice i seminari te zdravstveno prosvjećuje stanovništvo putem brojnih medijskih istupa. Izrađuju se edukativni materijali: letci, brošure i plakati koji se distribuiraju, te se zdravstvene poruke prenose putem medija velikom broju naših sugrađana. Zavod se uključio i u provedbu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“.

U sklopu poslova prevencije ovisnosti istaknuli bismo natječaj „Kreativni i neovisni“ te radionice „Igre na sreću u foto-finišu“. U sklopu poslova prevencije bolesti djeluje „Centar zdravlja“ namijenjen osobama koje žele unaprijediti vlastito zdravlje ili promijeniti životni stil, „Klub šetača“, „Savjetovalište za mlade“ u sklopu djelatnosti prevencije ovisnosti, „Škola nepušenja“, „Klub liječenih alkoholičara“, „Ambulanta za stres“, godišnje se organizira natječaj „Pušenje odbaci, lovu nabaci“ te je u postupku realizacije projekt „Sportom protiv frke“. U sklopu poslova ranog otkrivanja bolesti provodimo Nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice koji predstavljaju značajan segment svakodnevnog rada u službi. Skromni tim djelatnika promovira programe, organizira javnozdravstvene akcije i kampanje, koordinira sve suradnike, poziva i informira ciljanu populaciju, prati provedbu, evaluira, unapređuje provedbu i izvještava za sva tri programa. Također, radi unapređenja odaziva u sklopu Nacionalnih programa, već nekoliko godina u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodimo projekt „Bolje spriječiti nego liječiti“. S istim ciljem se provodi i projekt organiziranog prijevoza žena na preventivnu mamografiju. Također, u sklopu Centra zdravlja provodi se projekt ranog otkrivanja šećerne bolesti tip 2, a u sklopu brojnih javnozdravstvenih akcija i otkrivanje osoba s povišenim kardiovaskularnim rizicima.

Poslovi zdravstvene statistike su značajan temelj za odlučivanje o zdravstvenim potrebama stanovništva te se kontinuirano provodi prikupljanje, kontrola i analiza zdravstveno-statističkih pokazatelja. Prikupljaju se izvješća iz primarne, specijalističko- konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, te obrasci koji se kontroliraju te statistički analiziraju kako bi se jednom godišnje prikazali u zdravstveno-statističkom ljetopisu, Opsežnijom periodičnom analizom radi se procjena zdravlja stanovništva i objavljuje tzv.„Slika zdravlja“. Služba sudjeluje u stručno-političkom procesu koji se odvija u sklopu županijskog Savjeta za zdravlje gdje se odabiru javnozdravstveni prioriteti i planira za zdravlje. Kako bi se prepoznati problemi riješili, osmišljavaju se, provode i evaluiraju javnozdravstvene intervencije s ciljem unapređenja zdravlja stanovništva. Područje izvanbolničkog liječenja ovisnosti radi svoje kompleksnosti zahtjeva angažman vanjskih suradnika i uključuje savjetodavni rad, testiranja i farmakološki tretman pacijenata. U sklopu Centra djeluje i Savjetovalište za mlade koje je fokusirano na prevenciju ovisnosti te rad s visokorizičnim osobama i povremenim konzumentima ilegalnih droga.

S trenutačnim kadrovskim kapacitetima i brojnim projektima koji su u provedbi cilj nam je zadržati trenutačni opseg poslova, pratiti i evaluirati postignuto te unapređivati kvalitetu rada. U narednom periodu želimo razvijati mrežu suradnika te osnažiti partnere s kojima radimo na unapređenju zdravlja stanovništva naše županije. Također, razmjenjujući znanje i iskustva unutar granica Hrvatske i Europske unije (EU) te susjednih država želimo profesionalno napredovati i okušati se i na polju međunarodnih i EU projekta, a nadamo se da će nam u donošenju odluka o uključivanju u nove projekte pomoći predviđeno proširenje tima.

Djelatnici Službe:
Jasmina Kovačević, dr.med., spec. javnog zdravstva, univ.mag.sanit.publ.
Monika Puljašević, bacc.med.techn.
Dejvid Zombori, mag. psych.
Tomislav Raguž, bacc. therap.ocup.
Marija Vračić, med.sestra
Kristina Nakić, med.sestra
Ivanka Zirdum, dr.med., spec. psihijatar
mr.sc. Zlatko Sliško, dipl.soc.radnik

Program – Rak debelog crijeva