ZAKONSKE ODREDBE

Rad epidemiološke službe temelji se na slijedećim zakonskim i podzakonskim aktima:

  1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, NN 113/08, NN 43/09 i NN130/17)
  2. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (NN 103/13)
  3. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/94, NN 93/00)
  4. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (NN 23/94, NN 47/94)
  5. Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (NN 23/94)
  6. Naputak za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze (NN 70/98, NN 95/98)