Županijska ulica 9,
Požega
OGLAS

„Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos:
a) 1 ANALITIČARA VSS, na neodređeno vrijeme za rad u ekološkom laboratoriju,
b) 1 POMOĆNOG RADNIKA, SSS, na neodređeno vrijeme, za rad u ekološkom lab.
c) 1 MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR, SSS, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
a) za analitičara VSS: završena biotehnološki fakultet – smjer medicinska kemija, 1 god. radnog iskustva u laboratoriju za ispitivanje hrane i vode.
b) za pomoćnog radnika, SSS: završena srednja škola – smjer: medicinske sestre/tehničari, sanitarni tehničari ili poljoprivredni tehničari.
c) za medicinsku sestru/tehničara, SSS: završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit i odobrenje za samostalni rad.

Molbe dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 9. Sve informacije na Internet adresi www.zjz-pozega.hr ili na telefon 034/311-550 svakog radnog dana od 7,00 – 14,30 sati.

Uz molbu i životopis obvezatno priložiti preslike slijedećih dokumenata:
– diplomu / svjedodžbu o završenom fakultetu / školi,
– potvrdu o položenom stručnom ispitu (za med. sestre koje su završile srednju školu u trajanju 4 god.) i odobrenje za samostalan rad izdano od komore medicinski sestra (samo za med. sestru/tehn.)
– dokaza o radnom stažu na poslovima ispitivanja vode i hrane (samo za analitičare VSS),
– rodnog lista,
– domovnice ili osobne iskaznice,
– vozačke dozvole „B“ kat (samo za pomoćnog radnika, SSS).

Preslike nije potrebno ovjeravati. Preslike se ne vraćaju. U molbi obavezno navesti: ime i prezime, točnu adresu, broj telefona i (po mogućnosti) E-mail adresu.

Zamolba i svi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te, ako je potrebno, nostrificirani (ako je to određeno posebnim propisima). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Preuzmi prilog: R_2019-05-03.pdf

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.