Županijska ulica 9,
Požega
OGLAS ZA POSAO

O G L A S

 

za prijem u radni odnos 4 (četiri) STRUČNA SURADNIKA U DDD-U, na određeno vrijeme.

 

Uvjeti:

  • ­ završena srednja škola – smjer: med. sestra/tehničar, sanitarni, veterinarski ili poljoprivredni tehničar/tehničarka
  • ­ vozačka dozvola „B“ kategorije.

Molbe dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 9. Sve informacije na Internet adresi www.zjz-pozega.hr ili na telefon 034/311-550 svakog radnog dana od 7,00 – 14,30 sati.

Uz molbu i životopis obvezatno priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • svjedodžbe o završenoj školi,
  • rodnog lista,
  • potvrde o OIB-u ili dokument iz kojeg je vidljiv OIB,
  • domovnice ili osobne iskaznice,
  • vozačke dozvole „B“ kat.

Preslike nije potrebno ovjeravati. Preslike se ne vraćaju.

U molbi obavezno navesti: ime i prezime, točnu adresu, broj telefona i (po mogućnosti) adresu elektroničke pošte.

Zamolba i svi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (ili prevedeni kod ovlaštenog sudskog tumača)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju, predviđenu posebnim propisom, kojom dokazuju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.