Županijska ulica 9,
Požega
D.D.D.

Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju bavi se poslovima suzbijanja organizama koji mogu biti prenosioci zaraznih bolesti, njihovi rezervoari, izazivati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su samo napasnici pa kao takvi mogu utjecati na kvalitetu života.

Ovo se uglavnom odnosi na:

Mjere koje Zavod provodi mogu biti preventivnog karaktera tj. provode se temeljem donešenih Programa mjera za pojedine općine i gradove na području Županije Požeško-slavonske te mogu biti interventne koje Zavod provodi na poziv vlasnika objekata u kojima se pojavio neki od štetnika.

Služba za epidemiologiju na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 121/03, čl. 100) obavlja i stručni nadzor nad provedbom obaveznih preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Spomenute mjere provode se temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 60/92) kao opća mjera za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Stručni nadzor nad obavljanjem d.d.d. mjera osigurava da se navedene mjere obavljaju u skladu sa uvjetima utvrđenim Pravilnikom o načnu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (N.N.38/98), te u skladu sa svim pravilima struke.

Preventivna dezinfekcija
Obvezatnom preventivnom dezinfekcijom se smatra sustavna i kontinuirana primjena mehaničkih, fizikalnih i kemijskih metoda i sredstava, samostalno ili kombinirano, radi uništavanja mikrorganizama uzročnika zaraznih bolesti, kao i smanjivanja ukupnog broja svih ostalih prisutnih mikrorganizama (saprofita) na propisima dozvoljeni minimum. Dezinfekciju provode sami djelatnici ili za to posebno osposobljene osobe tijekom radnog procesa, odnosno uporabe objekata, uređaja, sredstava, opreme i pribora, kao i prije početka uporabe novih objekata, te nakon dužeg nekorištenja (sezonski rad i slično), dok dezinfekciju javnih površina koja su u vlasništvu lokalne uprave i samouprave obavljaju za to ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Preventivna dezinsekcija
Pod obvezatnom preventivnom dezinsekcijom podrazumijeva se sustavno i planirano suzbijanje insekata, člankonošaca, ili njihovih razvojnih oblika koji mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici. Provodi se primjenom fizikalnih, kemijskih ili bioloških metoda i sredstava koja su ekološki najprihvatljivija, te na način da se minimalizira opasnost po zdravlje ljudi i životinja. Također se provode edukativne akcije djeljenjem letaka, te savjetima i uputama stanovništvu. Dezinsekcija se izvodi s obzirom na bioekološke pokazatelje i infestiranosti pojedinim vrstama insekata, te brojem generacija (razvojnih ciklusa) u sezoni.

Preventivna deratizacija
Pod obvezatnom preventivnom deratizacijom podrazumijevamo sustavno i planirano suzbijanje štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su njihovi rezervoari. Glodavci koje je potrebno suzbijati u našem podneblju na biološki minimum u svrhu zaštite zdravlja pučanstva, te smanjivanja gospodarskih šteta jesu: kućni miš, sivi štakor, i crni štakor. Deratizacija se izvodi s obzirom na bioekološke pokazatelje i infestiranosti pojedinim vrstama glodavaca, te brojem generacija (razvojnih ciklusa) u sezoni.

Copyright © 2020. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.