Epidemiologija

Služba za epidemiologiju izrađuje prijedlog županijskog programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, kontinuirano provodi zakonom propisane mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (prema Zakonu Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti), prati provođenje općih mjera i spremna je za provođenje ostalih mjera u iznimnim situacijama. U slučaju pojave određenih zaraznih bolesti provode se epidemiološki izvidi uz anketiranje oboljelih i ostalih koji su bili u doticaju. Uzima se humani materijal za mikrobiološke analize te uzorci hrane, vode, brisevi površina i posuđa u svrhu otkrivanja izvora i puteva zaraze te kako bi se isti mogli staviti pod nadzor i na taj način spriječiti daljnje širenje epidemije. Ustanovljena epidemija obvezno se prijavljuje nadležnim institucijama.

Ukratko su navedeni specifični poslovi koje obavlja služba:

 

Usluge službe

Izrada i izdavanje sanitarnih knjižica

Pregledi za izdavanje sanitarnih knjižica provode se prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 60/92, 26/93 i NN 79/07).

Tko sve treba imati sanitarnu iskaznicu ?

Što sve uključuje pregled pojedinih osoba pod zdravstvenim nadzorom ?

Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica ili opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama odnosno pitkom vodom obuhvaća:

Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove u školama i drugim ustanovama za djecu i omladinu obuhvaća:

Zdravstveni pregledi osoba uposlenih u ustanovama za smještaj djece na poslovima njege i odgoja dojenčadi, male i predškolske djece (jaslice i dječji vrtići) obuhvaća:

Zdravstveni pregledi zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom, te osobe koje se u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi bave pregledima, liječenjem, njegom i usluživanjem bolesnika, kao i osobe koje u toku rada rade u proizvodnji,opremanju i izdavanju lijekova, odnosno na drugi način dolaze u neposredni dodir s lijekovima, obuhvaća:

Zdravstveni pregled osoba koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova obuhvaća:

Zdravstveni pregled osoba koje se u poduzećima ili drugim pravnim osobama odnosno samostalno osobnim radom bave pružanjem higijenske njege pučanstvu obuhvaća:

Radno vrijeme za sanitarne knjižice:

Radnim danom od 07-15 sati

Liječnički pregled na tuberkulozu može se obaviti:

Radnim danom od 07-08 sati i 12-15 sati (osim u slučaju neodgodive intervencije na terenu)

Radno vrijeme mikrobiološkog laboratorija za predaju uzoraka stolice:

Radnim danom od 07-13 sati, srijedom do 17 sati

Sve informacije vezane uz sanitarne knjižice mogu se dobiti na brojeve telefona:

034/311-552 i 034/311-566

Tečaj higijenskog minimuma:

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN br.60 /92 i pravilnika o načinu stjecanja znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica NN 23/94. Tečajeve za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni pohađaju sve osobe koje na radnim mjestima dolaze u doticaj sa namirnicama. Tečajevi higijenskog minimuma pohađaju se svake četvrte godine od poslijednje provjere znanja. Osobe koje su završile odgovarajuću školu trgovačkog ili ugostiteljskog usmjerenja, pohađaju tečaj po isteku dvije godine nakon završene škole.

Tečaj se sastoji od 5 predavanja (od strane liječnika, sanitarnog inspektora, sanitarnog inženjera i inžinjera prehrambene tehnologije) kroz 5 dana, a najranije tjedan dana nakon posljednjeg predavanja, održava se provjera stečenih znanja nakon koje polaznik dobiva potvrdu o položenom tečaju higijenskog minimuma. Tečaj se održava jednom mjesečno u prostorijama Zavoda, osim ako nije drugačije odlučeno.

Sve informacije o tečaju higijenskog minimuma mogu se dobiti na brojeve telefona:

034/311-566 i 034/311-552

Cjepljenja:

Vršimo nabavu i distribuciju cjepiva za provedbu obveznog cijepljenja prema Kalendaru cijepljenja što uključuje cjepiva protiv:

Također vršimo nabavu cjepiva i cijepljenje posebnih skupina stanovništva.

Dajemo sve potrebne informacije, upute i objašnjenja u vezi cjepiva. Po potrebi vršimo i seroprofilaksu i kemoprofilaksu protiv određenih zaraznih bolesti.

 

D.D.D.

Prema zahtjevu fizičkih i pravnih osoba obaljamo usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u poslovnim i osobnim prostorima. Više o uslugama koje nudimo i na što se sve odnose pogledajte pod Odjel za DDD na ovim mrežnim stranicama.

Odjel za DDD (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)

Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju bavi se poslovima suzbijanja organizama koji mogu biti prenosioci zaraznih bolesti, njihovi rezervoari, izazivati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su samo napasnici pa kao takvi mogu utjecati na kvalitetu života.

Ovo se uglavnom odnosi na:

Mjere koje Zavod provodi mogu biti preventivnog karaktera tj. provode se temeljem donešenih Programa mjera za pojedine općine i gradove na području Županije Požeško-slavonske te mogu biti interventne koje Zavod provodi na poziv vlasnika objekata u kojima se pojavio neki od štetnika.

Služba za epidemiologiju na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 121/03, čl. 100) obavlja i stručni nadzor nad provedbom obaveznih preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Spomenute mjere provode se temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 60/92) kao opća mjera za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Stručni nadzor nad obavljanjem d.d.d. mjera osigurava da se navedene mjere obavljaju u skladu sa uvjetima utvrđenim Pravilnikom o načnu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (N.N.38/98), te u skladu sa svim pravilima struke.

Preventivna dezinfekcija

Obvezatnom preventivnom dezinfekcijom se smatra sustavna i kontinuirana primjena mehaničkih, fizikalnih i kemijskih metoda i sredstava, samostalno ili kombinirano, radi uništavanja mikrorganizama uzročnika zaraznih bolesti, kao i smanjivanja ukupnog broja svih ostalih prisutnih mikrorganizama (saprofita) na propisima dozvoljeni minimum. Dezinfekciju provode sami djelatnici ili za to posebno osposobljene osobe tijekom radnog procesa, odnosno uporabe objekata, uređaja, sredstava, opreme i pribora, kao i prije početka uporabe novih objekata, te nakon dužeg nekorištenja (sezonski rad i slično), dok dezinfekciju javnih površina koja su u vlasništvu lokalne uprave i samouprave obavljaju za to ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Preventivna dezinsekcija

Pod obvezatnom preventivnom dezinsekcijom podrazumijeva se sustavno i planirano suzbijanje insekata, člankonošaca, ili njihovih razvojnih oblika koji mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici. Provodi se primjenom fizikalnih, kemijskih ili bioloških metoda i sredstava koja su ekološki najprihvatljivija, te na način da se minimalizira opasnost po zdravlje ljudi i životinja. Također se provode edukativne akcije djeljenjem letaka, te savjetima i uputama stanovništvu. Dezinsekcija se izvodi s obzirom na bioekološke pokazatelje i infestiranosti pojedinim vrstama insekata, te brojem generacija (razvojnih ciklusa) u sezoni.

Preventivna deratizacija

Pod obvezatnom preventivnom deratizacijom podrazumijevamo sustavno i planirano suzbijanje štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su njihovi rezervoari. Glodavci koje je potrebno suzbijati u našem podneblju na biološki minimum u svrhu zaštite zdravlja pučanstva, te smanjivanja gospodarskih šteta jesu: kućni miš, sivi štakor, i crni štakor. Deratizacija se izvodi s obzirom na bioekološke pokazatelje i infestiranosti pojedinim vrstama glodavaca, te brojem generacija (razvojnih ciklusa) u sezoni.

 

Napomene:

* Izračunato kao prosječna cijena godišnjeg i kontrolnog pregleda

**Ako je u programu i cjepivo distribuirano preko HZZO-a po cijeni koju odredi HZZO, a mimo programa kao i sva ostala cijepiva

***Sva cijepljenja koja ne plaća HZZO računaju se po nabavnoj cijeni cjepiva uvećanoj za sve troškove te uslugu cijepljenja od 20,00 kn, na temelju kalkulacije i odluke ravnatelja.

 

ZAKONSKE ODREDBE

Rad epidemiološke Službe temelji se na slijedećim zakonskim i podzakonskim aktima:

 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 60/92, NN 11/04, NN 79/07)
 2. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (NN 164/04)
 3. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/94, NN 93/00)
 4. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (NN 23/94, NN 47/94)
 5. Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (NN 23/94)
 6. Naputak za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze (NN 70/98, NN 95/98)

 

LISTA DIJAGNOZA ZARAZNIH BOLESTI KOJE PODLIJEŽU OBVEZNOM PRIJAVLJIVANJU

 1. Aktivna tuberkuloza (Tuberculosis activa) – A15 – A19
 2. Bjesnoća (Rabies) – A82
 3. Botulizam (Botulismus) – A05.1
 4. Brill-Zinsserova bolest (Morbus Brill-Zinsser) – A75.1
 5. Bruceloza (Brucellosis) – A23
 6. Crni prišt (Antrax) – A22
 7. Crvenka (Rubeola) – B06
 8. Difterija (Diphtheria) – A36
 9. Dizenterija (Dysenteria bacillaris) – A03; A06.0
 10. Dječja paraliza (Poliomyelitis anterior acuta) – A80
 11. Ehinokokoza (Echinococcosis) – B67
 12. Enterokolitis (Enterocolitis) – A09 uzrokovan:
  • E. coli – A04 – A04.4
  • Proteus – A04.8
  • Campylobacter – A04.5
  • Yersinia – A04.6
  • druge bakterije – A04.8 – A04.9
  • Rota virusi – A08.0
  • Enterovirusi – A08.
  • Adenovirusi – A08.2
 13. Enteroviroze (Enteroviroses) – A85.0; A87.0; B08.4; B08.5; B30.3
 14. Erizipel (Erysipelas) – A46
 15. Gripa (Influenza) – J10 – J11
 16. Guba (Lepra) – A30
 17. Helmintoze (Helmintoses) – B68 – B83
 18. Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom(Febris haemorrhagica cum syndroma renale)–A98.5
 19. Hripavac (Pertussis) – A37
 20. Infekcijska mononukleoza (Mononucleosis infectiosa) – B27
 21. Kapavac (Gonorrhoea) – A54
 22. Klamidijaza (Chlamydiasis) – A55 – A56.8;
  • Ostale spolno prenosive bolesti (Herpes – A60; Mycoplasma – A63)
 23. Kolera (Cholera) – A00; Kliconoštvo V. cholerae – Z22.1
 24. Kozice, herpes zoster (Varicella, Herpes Zoster) – B01 – B02
 25. Krpeljni meningoencefalitis (Meningoencephalitis acarina) – A84.1
 26. Kuga (Pestis) – A20
 27. Legionarska bolest (Legionellosis) – A48.1
 28. Leptospiroze (Leptospiroses) – A27
 29. Lišmanijaza kožna/visceralna (Leishmaniasis cutanea/visceralis) – B55.1 ; B55.0
 30. Lyme-borelioza (Lyme-borreliosis) – A69.2
 31. Malarija (Malaria) – B50 – B54
 32. Meningokokni meningitis, sepsa (Meningitis epidemica, sepsis) – A39.0 – A39.2
 33. Meningitis bakterijski (ostali) (Meningitis) uzrokovan:
  • Haemophilus-om – G00.0
  • Pneumococcus-om – G00.1
 34. Ospice (Morbili) – B05
 35. Ornitoza-psitakoza (Ornithosis-psittacosis) – A70
 36. Papatači groznica (Febris pappataci) – A93.1
 37. Pjegavac (Typhus exanthematicus) – A75.0
 38. Povratna groznica (Febris recurrens) – A68
 39. Q groznica (Febris Q) – A78
 40. Rikecioze (ostale) (Rickettsioses) – A77; A79
 41. Salmoneloze (Salmonelloses)
  • Paratifus A – A01.1
  • Paratifus B – A01.2
  • Trovanje hranom uzrokovano salmonelama – A02.0
  • Ostale salmoneloze – A02.1 – A02.9
  • Kliconoša salmonelama – Z22.1
 42. Sifilis (Syphilis) – A50 – A53.9
 43. Sindrom stečenog nedostatka imuniteta (SIDA/AIDS) – B20 – B24
  • Asimptomatska infekcija s humanim virusom stečenog nedostatka imuniteta, nosilaštvo HIV protutijela – Z21
 44. Streptokokna upala grla, šarlah (Angina streptococcica, scarlatina) – A38
 45. Svrab (Scabies) – B86
 46. Tetanus (Tetanus) – A35
  • Tetanus neonatorum – A33
 47. Toksoplazmoza (Toxoplasmosis) – B58
 48. Trbušni tifus (Typhus abdominalis) – A01.0
  • Kliconoša S. typhi – Z22.0
 49. Trihineloza (Trichinellosis) – B75
 50. Trovanje hranom (Toxiinfectio alimentaris) uzrokovano (osim salmonela):
  • Staphylococcus aureus – A05.0
  • Clostridium perfringens – A05.2
  • drugim klostridijama – A05.8
  • Vibrio parahaemolyticus – A05.3
  • drugim uzročnicima – A05.8
  • neoznačena trovanja hranom – A05.9
 51. Tularemija (Tularemia) – A21
 52. Upala pluća (Pneumonia, bronchopneumonia) – J12 – J19
 53. Ušljivost glave/tijela (Pediculosis capitis/corporis) – B85
 54. Virusna žutica (Hepatitis virosa)
  • Hepatitis virosa A – B15
  • Hepatitis virosa B – B16
  • Hepatitis virosa C – B17.1
  • Hepatitis virosa D – B17.0
  • Hepatitis virosa E – B17.2
  • Hepatitis virosa nediferencirani – B19
  • Nosilaštvo HBsAg – Z22.5
  • Nosilaštvo HCAg – Z22.8
 55. Virusne hemoragijske groznice (Febres haemorrhagicae virosae) – A96 – A98
 56. Virusni meningitis (Meningitis virosa) uzrokovan:
  • Coxsackie virusima – A87.0
  • ECHO virusima – A87.0
  • Herpes virusima – B00.3
  • Virusom limfocitarnog koriomeningitisa – A87.2
  • neoznačenim virusom – A87.9
 57. Zarazna upala mozga (Encephalitis)
  • kod zaušnjaka – B26.2
  • kod rubeole – B06.0
  • kod kozica – B01.0
  • kod ospica – B05.0
  • neoznačeni postinfekciozni encefalitis – G04.8
 58. Zaušnjaci (Parotitis epidemica) – B26
 59. Žuta groznica (Febris flava) – A95
Zavod za javno zdravstvo - Požega | Županijska 9, 3400 Požega | Ul. Gojka Šuška 7, 34550 Pakrac
Copyright © 2017. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požega. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost z.j.z. požega